Technologia jet-grouting

Kolumny formowane za pomocą iniekcji wysokociśnieniowej - technologia jet-grouting

Wykonanie kolumn jet - grouting polega na lokalnym zniszczeniu, przez rozpłukanie za pomocą wysokoenergetycznego strumienia cieczy, istniejącej struktury gruntu, wyniesieniu części urobku na powierzchnię i wprowadzenie w uwolnioną pod powierzchnią przestrzeń zaczynu cementowego o dobranym składzie. Za pomocą tej technologii otrzymuje się w gruncie kolumny gruntowo-cementowe w formie zbliżonej do walca o średnicy od 600 do 2500 mm.

Kolumny jet - grouting wykonuje się w dwóch fazach. W pierwszej fazie wykonuje się w gruncie do wymaganej głębokości otwór wiertniczy niewielkiej średnicy od 100 do 180 mm. W drugiej fazie podczas powolnego wycofywania się żerdzi z otworu wiertniczego ku górze - specjalną dyszą lub zespołem dysz podaje się strumień zaczynu cementowego pod ciśnieniem od 50 do 100 MPa.

Obrót żerdzi podczas unoszenia pociąga za sobą rozcięcie warstw gruntu w strefie przyległej do otworu i rozpłukanie istniejącej struktury gruntu. Występujące w otworze nadciśnienie powoduje wyniesienie części urobku na powierzchnię. Pozostała, nie wypłukana część urobku jest miksowana z podawanym zaczynem cementowym. Początkowa niewielka średnica otworu znacznie zwiększa się do wielkości w przedziale od 600 do 2500 mm. Podczas ruchu żerdzi wiertniczej w górę otwór jest w sposób ciągły wypełniany zaczynem cementowym aż do wymaganej rzędnej. Po związaniu powstaje kolumna gruntowo-cementowa

Istnieją trzy odmiany technologii jet - grouting: wariant pojedynczy (mono jet), wariant podwójny (double jet), wariant potrójny (trieple jet). O wyborze najodpowiedniejszego wariantu technologii decydują miejscowe warunki gruntowe, geometria pala i wymagania jakościowe

Zastosowanie:

kolumny jet - grouting znalazły zastosowanie do wzmacniania podłoża i fundamentów budowli zarówno istniejących jak i nowoprojektowanych.

Przykładowe zastosowana to: wzmacnianie i uszczelnianie zapór ziemnych ekrany szczelne zbiorników, umocnienie skarp, wzmacnianie posadowienia przyczółków mostów, obudowa wykopów, ściany palowe, wzmocnienie fundamentów istniejących budynków.

 

Wstecz

Powrót do technologii