Jet-grouting

Kolumny formowane za pomocą iniekcji wysokociśnieniowej –
technologia jet-grouting

Jet-grouting

Wykonanie kolumn jet-grouting polega na lokalnym zniszczeniu, przez rozpłukanie za pomocą wysokoenergetycznego strumienia cieczy, istniejącej struktury gruntu, wyniesieniu części urobku na powierzchnię i wprowadzenie w uwolnioną pod powierzchnią przestrzeń zaczynu cementowego o dobranym składzie. Za pomocą tej technologii otrzymuje się w gruncie kolumny gruntowo-cementowe w formie zbliżonej do walca o średnicy od 600 do 2500 mm.

Kolumny jet-grouting wykonuje się w dwóch fazach. W pierwszej fazie wykonuje się w gruncie do wymaganej głębokości otwór wiertniczy niewielkiej średnicy od 100 do 180 mm. W drugiej fazie podczas powolnego wycofywania się żerdzi z otworu wiertniczego ku górze – specjalną dyszą lub zespołem dysz podaje się strumień zaczynu cementowego pod ciśnieniem od 50 do 100 MPa.

Obrót żerdzi podczas unoszenia pociąga za sobą rozcięcie warstw gruntu w strefie przyległej do otworu i rozpłukanie istniejącej struktury gruntu. Występujące w otworze nadciśnienie powoduje wyniesienie części urobku na powierzchnię. Pozostała, nie wypłukana część urobku jest miksowana z podawanym zaczynem cementowym.

Początkowa niewielka średnica otworu znacznie zwiększa się do wielkości w przedziale od 600 do 2500 mm. Podczas ruchu żerdzi wiertniczej w górę otwór jest w sposób ciągły wypełniany zaczynem cementowym aż do wymaganej rzędnej. Po związaniu powstaje kolumna gruntowo-cementowa

Jet-grouting

Istnieją trzy odmiany technologii jet -grouting:

 • wariant pojedynczy (mono jet)
 • wariant podwójny (double jet)
 • wariant potrójny (trieple jet)

O wyborze najodpowiedniejszego wariantu technologii decydują miejscowe warunki gruntowe, geometria pala i wymagania jakościowe

Zastosowanie jet -grouting

Kolumny jet – grouting znalazły zastosowanie do wzmacniania podłoża i fundamentów budowli zarówno istniejących jak i nowoprojektowanych.

Przykładowe zastosowana to:

 • wzmacnianie i uszczelnianie zapór ziemnych
 • ekrany szczelne zbiorników
 • umocnienie skarp
 • wzmacnianie posadowienia przyczółków mostów
 • obudowa wykopów
 • ściany palowe, wzm

W skład zestawu do wykonywania kolumn jet-grouting wchodzi m.in. wytwórnia iniektu cementowego i połączona z jednostką wiercącą wysokociśnieniowa pompa. Sama wiertnica wyposażona jest w żerdź, dostosowaną do specyfiki podłoża gruntowego i parametrów zaprojektowanych kolumn.

System mono jet (jednopłuczkowy) inicjuje w trakcie podawania zaczynu trzy etapy:

 • degradację szkieletu gruntowego
 • automatyczne usunięcie nadmiaru urobku
 • wymieszanie zaczynu z gruntem.

Przy systemie double jet, czyli dwupłuczkowym, strumień powietrza wraz z wtryskiwanym zaczynem – podnosi efektywność iniekcji i pomaga w skuteczniejszym wydobyciu urobku. Jeśli chodzi o system triple jet (trójpłuczkowy), to do procesu rozluźniania podłoża gruntowego wykorzystywane jest podawane pod wysokim ciśnieniem powietrze i woda, a iniekcja zaczynu odbywa się poprzez niezależną dyszę. Iniekt wprowadzony z upłynniony grunt łatwiej w niego wnika i bardziej równomiernie się z nim miesza/

Charakterystyka i parametry kolumn jet-grouting

Charakterystykę i parametry kolumn jet-grouting determinują takie czynniki, jak:

 • średnica i długość kolumny,
 • stopień wymieszania,
 • wodoodporność,
 • wytrzymałość na ściskanie, prędkość podnoszenia żerdzi i czas wykonania,
 • ciśnienie podawanego iniektu i jego gęstość,
 • rodzaj podłoża gruntowego,
 • frakcyjność gruntu i stopień jego zagęszczenia,
 • zastosowany system formowania kolumny (mono, double, triple jet).

Zalety jet-grouting:

Główne zalety technologi wzmacniania gruntu jet-grouting

 • możliwość zastosowania technologii w wielu różnych warunkach gruntowych,
 • możliwość stosowania we wnętrzach pomieszczeń i wzmacniania fundamentów istniejących budowli,
 • niski współczynnik sztywności do przekroju poprzecznego,
 • możliwość bezpośredniego posadowienia na kolumnach płyty lub stopy fundamentowej,
 • zróżnicowane możliwości formowania kolumn (blokowo, grupowo, liniowo).

Specyfika metody jet-grouting pozwala na jej zastosowanie w trudnodostępnych miejscach, np. w piwnicach budynków oraz w lokalizacjach o ograniczonej przestrzeni działania (teren silnie zurbanizowany, zabytkowe dzielnice itp.).

Jet-grouting

Kontakt

Biuro - Siedziba główna: ul. Legionów 2, 82-300 Elbląg

Kom. +48 607 073 680

info@budokop.pl

BUDOKOP GEOTECHNIKA SP. Z O.O.

ul. Legionów 2
82-300 Elbląg
REGON: 521370601
NIP: 5783152911

Sąd Rejonowy w Olsztynie; VII Wydział Gospodarczy KRS: 0000947461
NIP: 578 315 29 11 REGON: 521370601
Kapitał zakładowy: 100.000,00 zł; wpłacony w całości.

BUDOKOP SP. Z O.O. SP. K.

BUDOKOP SP. Z O.O. SP. K.
ul. Pasłęcka 9
82-300 Elbląg
NIP 578 311 04 85